O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Podstawowe zadania Funduszu to:

 • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
 • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
 • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
 • przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
 • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
 • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

W zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, do zadań Funduszu należy:

 • udzielanie zwrotnej pomocy finansowej,
 • nabywanie wierzytelności kas,
 • udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych,
 • kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia.
Metryka informacji
 • Podmiot udostępniający: BFG
 • Za treść odpowiada: Ewa Teleżyńska
 • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
 • Data wytworzenia: 2016-10-10
 • Data publikacji: 2016-10-10
 • Data ostatniej zmiany: 2016-12-15