Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpatruje sprawy wynikające z jego ustawowych zadań.

 

Sposoby składania korespondencji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”):

W FORMIE PAPIEROWEJ:

 • drogą listowną na adres:
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ul. ks. I. J. Skorupki 4
  00-546 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii BFG (adres jw.): pon. – pt. w godzinach 8:00-16:00

Uwaga: Dokumenty elektroniczne dołączane do korespondencji składanej w formie papierowej (tradycyjnej przesyłki pocztowej) mogą być dostarczone na następujących informatycznych nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD-R, CD-RW, płyta DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.

 

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Uwaga: Dokumenty elektroniczne dołączane do wiadomości powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania potwierdzenia w postaci urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu. Funkcjonalność taka zapewniona jest w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej („ESP”).

Maksymalna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 • na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej BFG na platformie ePUAP: /BFG_Daz_WZ/SkrytkaESP

Uwaga: W celu przesłania korespondencji do BFG za pośrednictwem ESP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” bądź dołączenie do formularza podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do BFG za pośrednictwem ESP:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

Dokumenty elektroniczne lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Sposoby wnoszenia skarg do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Skargi rozpatrywane są zgodnie z uchwałą Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 437/BZ/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji rozpatrywania skarg kierowanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego".

Skargi mogą być składane w jednej z następujących form:

 • na adres:  Kancelaria Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
  00-546 Warszawa
 • pocztą elektroniczną  kancelaria@bfg.pl

Skargi powinny zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska), od której skarga pochodzi,
 • adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której skarga dotyczy.

Uwaga: nie udziela się odpowiedzi na skargi anonimowe.

Metryka informacji
 • Podmiot udostępniający: BFG
 • Za treść odpowiada: Ewa Teleżyńska
 • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
 • Data wytworzenia: 2016-10-10
 • Data publikacji: 2016-10-10
 • Data ostatniej zmiany: 2022-10-25