O nas

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.

Podstawowe zadania Funduszu to:

 • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
 • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
 • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
 • przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
 • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
 • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

W zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, do zadań Funduszu należy:

 • udzielanie zwrotnej pomocy finansowej,
 • nabywanie wierzytelności kas,
 • udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych,
 • kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną działającą na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730), która obowiązuje od 9 października 2016 r.

Ustawa wprowadziła do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Metryka informacji
 • Podmiot udostępniający: BFG
 • Za treść odpowiada: Krzysztof Nędzyński
 • Informację wprowadził: Krzysztof Nędzyński
 • Data wytworzenia: 2016-10-10
 • Data publikacji: 2016-10-10
 • Data ostatniej zmiany: 2022-10-25