Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny,  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
godziny urzędowania: 8.00-16.00
numery telefoniczne: 22-58-30-700, 22-58-30-701, fax: 22 58-30-589
e-mail: kancelaria@bfg.pl

Udostępnianie informacji na wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2015, poz. 2058 z późn. zm.) o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna z zakresu zadań publicznych realizowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawcę zawiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Tryb odmowy udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji, tj. w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym, Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996) („ustawa o BFG”).

W szczególności zgodnie z art. 322 ustawy o BFG „informacje dotyczące przymusowej restrukturyzacji mogą być udostępniane na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji.” Odmowa udzielenia informacji może nastąpić w szczególności ze względu na obowiązek ochrony:

 • tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 320 ust. 2 ustawy o BFG,
 • innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • informacji na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • prywatności osób fizycznych lub
 • tajemnicy przedsiębiorcy.

Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Metryka informacji
 • Podmiot udostępniający: BFG
 • Za treść odpowiada: Ewa Teleżyńska
 • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
 • Data wytworzenia: 2016-10-10
 • Data publikacji: 2016-10-10
 • Data ostatniej zmiany: 2019-03-12