Deklaracja dostępności i raport o stanie zapewnienia dostępności

Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bfg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bfg.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł
- niektóre dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.08.07

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez BFG.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze aby nawigować na stronie. Ponadto w wersji nawigacji za pomocą klawiatury w lewym górnym narożniku strony pojawia się specjalne menu (Skip Menu) pozwalające na szybki dostęp do najważniejszych części strony.

Wytyczne WCAG
Strona internetowa BFG spełnia wszystkie wytyczne WCAG 2.0 na poziomie A oraz AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Siedziba: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Ewa Teleżyńska, e-mail: ewa.telezynska@bfg.pl, tel. +48 (22) 583 08 78.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
- sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. W razie potrzeby będzie umożliwione tłumaczenie na język migowy.
BFG zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, BFG niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, BFG zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy BFG odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek BFG, znajdujący się w Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4, jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w centrum Warszawy, otoczony ulicami: Wilczą, Marszałkowską i Hożą. Przed budynkiem znajduje się stanowisko postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Do BFG można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: tramwajem – przystanek: Hoża 04 lub autobusem – przystanek: Hoża 02.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników BFG przy wejściu do budynku – recepcja znajduje się na wprost wejścia do budynku za przeszklonymi drzwiami.

W recepcji można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. W BFG obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z recepcji umówionych gości i asystują im podczas pobytu w BFG.

Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się swobodnie po budynku w asyście pracownika BFG. Za bramkami po lewej stronie znajdują się windy.

Windy w budynku posiadają funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się oraz mają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku obecnie nie ma oznaczeń oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń w  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Korytarze w budynku mają szerokość umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Załączniki:

Metryka informacji
  • Podmiot udostępniający: BFG
  • Za treść odpowiada: Ewa Teleżyńska
  • Informację wprowadził: Ewa Teleżyńska
  • Data wytworzenia: 2021-02-04
  • Data publikacji: 2021-02-04
  • Data ostatniej zmiany: 2022-10-25